e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

โครงการ English Day Camp @ Sikao

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการเพิ่มอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 1 "English Day Camp @ Sikao" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะวิชาชีพเฉพาะจากอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรจาก English Development School เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย