e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที (โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย)

วันที่ 29 เมษายน 2558 สาขาภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที (โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย) ในงานสัปดาห์วิชาการ "เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 4" โดยรูปแบบของโครงการเป็นการจัดการแข่งขันการถ่ายทอดเรื่องราวของบทกวีที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายออกมาในรูปแบบของละครเวที เพื่อชิงเงินรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทักษะทางวิชาการ และส่งเสริมให้นักศึกษาประยุกต์การเรียนรู้เชิงทฤษฎีกับความบันเทิงเพื่อการเรียนรู้ โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เข้ารับชมการประกวดในครั้งนี้ด้วย