e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
    • วิชาชีพเลือก ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
    • วิชาชีพเลือก ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรมและบริการ
    • วิชาชีพเลือก ภาษาอังกฤษเพื่อองค์กรและสำนักงาน