e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ผลงาน/รางวัล

ผลงานอาจารย์

 

  • ความถูกต้องในการใช้คำที่มีรากศัพท์ตัวเดียวกันของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ และ สุภาพร เจริญสุข (2557)

 

  • แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

จารุวรรณ มหารัชพงศ์ (2557)

 

  • ความคล่องแคล่วและความถูกต้องในการแปลคำศัพท์ ไทย-อังกฤษ ของพนักงานโรงแรมชาวไทย

ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ และ ปลิณดา เกิดคง (2558)

 

  • ศักยภาพของตำรวจท่องเที่ยวไทยในการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว

สุภาพร เจริญสุข และ ตรีศิลป์ เวชโช (2558)

 

  • กลวิธีการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คุลิกา ธนะเศวตร (2558)